Adalı Hukuk olarak , İcra ve İflas Hukuku alanına giren işlemlerin takibini yapmaktayız.

İcra ve iflas hukuku, alacaklıların alacağına devlet koruması ile taşınır, taşınmaz hak ve alacakları vasıtasıyla kavuşmasını amaç edinen hukuk dalıdır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile İcra ve İflas Hukuku düzenlenmiştir.

Adalı Hukuk , müvekkili olan şahıs ve şirketlerin alacağına kavuşmalarını sağlamak amacıyla en kısa sürede tüm hukuki yollara başvurmayı ve çözüm üretmeyi amaç edinmiştir. Bu hususta öncelikle kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, ileride doğması muhtemel uyuşmazlıkların öngörülerek sözleşmelerinin maddi koşullarına ilişkin maddelerinin düzenlenmesi, uyuşmazlık çıkmaması için danışmanlık hizmeti verilmesi, uyuşmazlık doğduktan sonra ise en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağmaya çalışmaktadır.

Adalı Hukuk , İlamlı İcra Takibi ( Mahkeme Kararına Dayanan İcra Takibi), İlamsız İcra Takipleri, Kambiyo Senedine Mahsus İcra Takipleri, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takipleri, İstihkak Davası, İtirazın İptali Davası, İmzaya İtiraz Davası, Borçlu Olmadığına Dair Menfi Tespit Davası, İstirdat Davası, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz, İflasın Ertelenmesi, İflas prosedürü, İhalenin Feshi, ve İcra Ceza Mahkemesi yetkisine giren davalar konularında uzmanlaşmıştır.